Grįžti

 

 

  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos.

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo (si) procese teikiamas abipusis atsakas, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.

Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir  mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos mokymosi galimybės, pagalba sunkumams įveikti.

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.

Vertinant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus ir pažangą, remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais.

 

1-4 klasėse:

 

Pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.

Pamokose prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. Mokinio pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

2016-2017 mokslo metais pradinių klasių mokinių pasiekimai fiksuojami trimestro skiltyse, įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus pradinio ugdymo bendrojoje programoje ir nustatytus remiantis mokinio vertinimo aprašu; dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, padaryta arba nepadaryta pažanga žymima „p. p“ arba „n. p“;

Mokiniui, baigiant pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kuris padeda užtikrinti kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą.

 

5-10 klasėse:

 

Pagrindinio ugdymo programos klasėse dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.

Mokinių žinių ir supratimo, žinių taikymo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų vertinimo informacijai užrašyti naudojami pažymiai, komentarai, kaupiamieji darbai ir sumuojamieji (baigiamieji) įvertinimai.

Svarbiausi mokinių ugdymo (-si) pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas rezultatai – asmenybės branda, kaip mokinio  dalykinių ir bendrųjų (asmeninės; mokėjimo mokytis; komunikavimo; pažinimo; socialinės-pilietinės; kultūrinės; kūrybiškumo) kompetencijų visuma.

Vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (žodžiu ir raštu) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes. Su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai, kurie skirti išsiaiškinti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Vertinimą mokytojai planuoja kartu su dalyko ugdymo turiniu ir supažindina mokinius ir jų tėvus su vertinimo kriterijais.

Mokinių mokymosi rezultatai ir lankomumas fiksuojami elektroniniame dienyne.

 

--------------------------------------------------

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt