••• Grįžti
• Vaiko gerovės komisija

 

 

 

 

 

 

Mokinių gerovės užtikrinimas ir sveikatos ugdymas

Mokymosi krūvio reguliavimas

Vaiko gerovės komisija

 

Specialiojo pedagogo - logopedo pagalba mokykloje

Logopedo - specialiojo pedagogo pagalba mokykloje

Socialinė pedagoginė pagalba mokykloje

Sveikatos priežiūros specialisto pagalba mokykloje

Psichologinės pagalbos teikimas mokykloje

Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.

Siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, mokykloje ugdomas sąmoningas ir atsakingas požiūris į mokymąsi, pasididžiavimo savo mokykla jausmas ir atkaklumas mokantis. Pedagogai nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems. Kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis.

Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga:

kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;

kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;

kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus;

kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;

kai per Nacionalinį pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens;

kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.

Mokykla taiko tokius mokymosi pagalbos būdus:

grįžtamąjį ryšį per pamoką ir pagal jį koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.;

trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį;

pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;

savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.) ir trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas).

Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai, skiriant konsultacijas ar didesnį pamokų skaičių dalykui mokytis, mokinių namų darbų užduotims atlikti

 

Psichologinės pagalbos teikimas mokykloje

Psichologė Indrė Gumbaragienė

Susisiekti galite:

Telefonais: 8 340 65391

  Elektroniniu paštu: zumaite@gmail.com

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
 • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė ir pan.

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

TAI SVARBU

 • Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadaro to už jus.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ją priimti.

 

 KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

8.00 – 10.55 val.

12.05 – 14.40 val.

Antradienis

8.55 – 10.55 val.

12.05 – 14.40 val.

Trečiadienis

8.55 – 10.55 val.

12.05 – 13.55 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 10.55 val.

12.05 – 13.55 val.

Penktadienis

8.55 – 11.00 val.

 

 

PIETŲ PERTRAUKA  11.00 – 11.30 VAL.

Psichologinė pagalba gali būti derinama su socialine ar specialiąja pedagogine pagalba.

Specialiojo pedagogo - logopedo pagalba mokykloje

 

Specialioji pedagoginė pagalba

 

Specialiojo pedagogo teikiamų paslaugų tikslas – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaiko asmeninės pažangos.

Specialusis pedagogas:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią ir grupinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, įsisavinant ugdymo turinį;
 • lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų poreikių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais.

 

 

 Specialioji pedagogė – logopedė Elena Šemetienė

Susisiekti galite:

Telefonu: 8 340 65391

Elektroniniu paštu: elena.semetiene@gmail.com

 

 KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

8.00-14.00 val.

Antradienis

8.00-14.00 val.

Trečiadienis

8.00-13.00

Ketvirtadienis

8.00-13.00 val.

Penktadienis

8.00-13.00 

 

PIETŲ PERTRAUKA  11.45 – 12.15 VAL.

 

Specialusis pedagogas Paulius Šemeta

Susisiekti galite:

 Telefonu: 8 340 65391

Elektroniniu paštu: paulius.semetaą@gmail.com

 

 KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

8.00-11.00

Antradienis

8.00 – 10.00 val.

Trečiadienis

8.00-11.00

Ketvirtadienis

8.00-9.00

Penktadienis

------

 

 

 

Visada esate laukiamas/-a mano kabinete (III a.)

 

Logopedo - specialiojo pedagogo pagalba mokykloje

 Logopedas – specialusis pedagogas Dainius Mauricas

Susisiekti galite:

Telefonais: 8 340 65391, +370 614 17962

Elektroniniu paštu: dainius.mauricas@gmail.com

 

Logopedo pagalbos tikslas – šalinti kalbos bei kalbėjimo sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir mokinių tėvelių bendradarbiavimo.

Logopedas:

 • Įvertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbos bei kalbėjimo sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su mokiniais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos bei kalbėjimo sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe. 

 

 

 

 KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

10.00 – 14.00 val.

14.30 – 16.30 val.

Antradienis

10.00 – 14.00 val.

14.30 – 16.30 val.

Trečiadienis

10.00 – 14.00 val.

14.30 – 16.30 val.

Ketvirtadienis

10.00 – 14.00 val.

 

Penktadienis

10.00 – 14.00 val.

14.30 – 15.30 val.

 

PIETŲ PERTRAUKA  14.00 – 14.30 VAL.

 

 

Visada esate laukiamas/-a mano kabinete (III a.)

 

 

Socialinė pedagoginė pagalba mokykloje

Socialinė pedagogė Asta Pažėrienė 

Susisiekti galite:

Telefonais: 8 340 65391, 8 675 38403

Elektroniniu paštu: aspazer929@emokykla.lt

 

 Pagrindinis socialinės pedagogės veiklos tikslas: Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams ir mokytojams.

  Socialinio pedagogo veiklos uždaviniai:

1.  Teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą mokiniams.

2.  Organizuoti komandinį darbą su mokiniais, turinčiais kompleksinių negalių, elgesio, mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų.

3.  Bendradarbiauti su tėvais ir pedagogais, kitomis institucijomis.

4.  Kartu su socialiniais partneriais vykdyti darbą su mokinių šeimomis.

 Mokiniai gali kreiptis, jei:

Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.

 

 KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

8.00 – 11.00 val.

13.00 – 15.00 val.

Antradienis

8.00 – 11.00 val.

14.00 – 15.00 val.

Trečiadienis

8.00 – 11.00 val.

11.30 – 13.30 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 11.00 val.

12.00 – 13.00 val.

Penktadienis

8.00 – 11.00 val.

 

 

PIETŲ PERTRAUKA  11.00 – 11.30 VAL.

 Visada esi laukiamas socialinio pedagogo kabinete III aukšte

  

Sveikatos priežiūros specialisto pagalba mokykloje

Visuomenės sveikatos slaugytoja Vida Talutienė

Susisiekti galite:

Telefonais: 8 675 72336

Elektroniniu paštu: sesuovida@gmail.com

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS

VIDOS TALUTIENĖS DARBO PLANAS 2023/2024M.M.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokykloje:
 

1.   Kaupia ir apibendrina informaciją apie kasmetinius sveikatos profilaktinius patikrinimus:

a)       Informuoja mokyklos vadovus ir klasių auklėtojus apie mokinių sveikatos būklę.

b)       Pildo el.- dienyno skiltį „žinios apie mokinių sveikatą“.

c)       Pateikia duomenis visuomenės sveikatos centrams.

2.   Padeda fizinio ugdymo mokytojams komplektuoti fizinio ugdymo grupes.

a)       Sudaro fizinio pajėgumo grupių sąrašus.

b)       Stebi kūno kultūros pamokas, dalyvauja sporto renginiuose.

c)       Atlieka mokinių sveikatos rodiklių analizę.

3.   Vertina mokyklos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.

a)       Vertina mokyklos patalpų valymo kokybę.

b)       Vertino mokyklos aplinką (patalpų apšvietimas, mikroklimato režimas, suolų būklė, ugdymo

c)       patalpų, stadionų būklė).

4.   Užtikrina traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

5.   Vertina mokinių maitinimo organizavimo kokybę. Sudaro sąrašus vaikų, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas.

a)       Organizuoja diskusijas „Sveikas ir nesveikas maistas“.

6.   Vykdo ir dalyvauja mokyklos sveikos gyvensenos projektus ir programas, viktorinas.

7.   Padeda mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

a)       Teikia individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių

b)       mokiniams, tėvams, mokytojams.

8.   Nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas) ir jų

a)       paplitimo mąstą.

b)       Registruoja rizikos veiksnių paplitimą (padidėjusio antsvorio, kraujospūdžio ir kt.).

c)       Moko mokinius, mokytojus optimaliai gyventi , sergant tam tikromis ligomis (alergijomis,

d)       astma, diabetu, epilepsija).

9.   Dalyvauja organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

a)       Informuoti mokinius ir juos nukreipti pas gydytoją dėl vakcinacijos.

b)       Dalinasi informacija apie gripo profilaktinius skiepijimus.

10.  Teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.  

 

 KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

7.00 – 18,00 val.

Antradienis

7.00 – 18,00 val.

Trečiadienis

-

Ketvirtadienis

7.00 – 18,00 val.

Penktadienis

7.00 – 18,00 val.

 

PIETŲ PERTRAUKA  12.00 – 12.30 VAL.

 

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt