••• Grįžti

 

 

 

 

 

Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni Mokykla“

image002.jpg

Programos tikslas - ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

 

Nauda dalyviams -ugdymo įstaigos įsivertins savo paliekamą ekologinį pėdsaką, gaus specialistų rekomendacijas, kaip mažinti įstaigos poveikį aplinkai, susipažins su darnesniais ir moksleiviams patraukliais veiklos organizavimo būdais, įgis žinių bei gebėjimų taikyti darnaus vystymosi principus,  socialines bei ekologines inovacijas, užmegs bendradarbiavimą su verslo atstovais.

Darnaus vystymosi švietimas padeda plėtoti ir stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių gebėjimą svarstyti klausimus ir priimti sprendimus darnaus vystymosi labui. 
Jis gali padėti pakeisti žmonių požiūrį ir taip suteikti jiems galimybę kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį, gerinti gyvenimo kokybę. 

Darnaus vystymosi švietimas gali padėti ugdyti kritiškai mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį svarstyti naujas vizijas, koncepcijas bei kurti. Sėkmingas netvarių tendencijų pakeitimas tvariomis priklauso nuo kokybiško šveitimo organizavimo.

Programą sudaro:

 

I. Ekologinio pėdsako tyrimas

II. Ugdymo įstaigų vadovų forumas

III. Mokymai mokytojams

IV. „Darnios mokyklos“ kūrimo kampanija

V. Baigiamoji programos konferencija

Projekto trukmė: 
1 metai (2014 vasaris - 2015 vasaris).

Projekto iniciatoriai:

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Švietimo ir mokslo ministerija

image004.jpg

image006.jpg

  

 

Darnios mokyklos kūrimo kampanijos planas

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Ugdymo įstaigos vadovas

Vardas, pavardė

Daiva Liumparienė

El. paštas

dukstyna@dukstyna.lt

Telefono Nr.

+37034065290

Už ugdymo įstaigos dalyvavimą programoje atsakingas asmuo

Vardas, pavardė

Laima Firstova

Pareigos

mokytoja

El. paštas

laimaaa3@gmail.com

Telefono Nr.

868688430

Informacija apie dalyvius

Komandos pavadinimas

Ekodukas

Komandos nariai

Nr.

Vardas Pavardė

Statusas (moksleivis/ė, mokytojas/a, administracijos darbuotojas/a tėvas/mama )

El. paštas

1.

Daiva Liumparienė

direktorė

dukstyna@dukstyna.lt

2.

Laima Firstova

mokytoja

laimaaa3@gmail.com

3.

Virginija Bagočiūnienė

buhalterė

buhalterija@dukstyna.lt

4.

Žydronė Ramoškaitė

mokytoja

zydroner@gmail.com

5.

Virginija Ruškienė

mokytoja

v.ruskyte@gmail.com

6.

Virginija Volungevičienė

mokytoja

viravo@gmail.com

7.

Bronė Mickuvienė

mokytoja

brone22@gmail.com

8.

Artūras Sakalauskas

pavaduotojas ūkio reikalams

artasakal@gmail.com

9.

Vilma Rabazauskienė

mama

r.vilma@yahoo.com

10.

Edita Usonienė

mama

editau@gmail.com

Planas

Išteklių naudojimo/taupymo kampanija

(pateikite kokius išteklius ketinate tausoti, aprašykite kokius veiksmus ketinate daryti ir kokio rezultato siekiate ir kaip vertinsite pasiektus rezultatus)

I.       Elektros energijos tausojimo rodiklio gerinimo veiksmai:

 

1. Pasitelkę fizikos mokytojus, mokyklos elektriką, mokyklos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams kruopščiai įvertinsime patalpų apšvietimo lygį.

2. Bendradarbiaudama su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir infrastruktūros   skyriaus specialistais, mokyklos mokytojų ir mokinių komanda parengs techninį mokyklos patalpų apšvietimo planą ir pateiks rekomendacijas, kaip racionaliai ir ekonomiškai vertėtų sutvarkyti mokyklos apšvietimo sistemą.

 

3. Drauge su mokiniais, mokytojais ir tėveliais peržiūrėsime ir papildysime mokyklos vidaus tvarkos taisykles skyriumi dėl energijos šaltinių (elektros, vandens, šildymo) taupymą.

4.Taisykles mes viešai paskelbsime, jų laikysimės ir nuolat vieni kitiems priminsime, kaip taupyti elektrą  mokykloje ir namuose. Įsipareigosime ir stengsimės visada išjungti nenaudojamus elektros prietaisus. Paprašysime mokyklos personalo darbuotojų pamokų metu išjungti paliktas degti lemputes viešose mokyklos erdvėse.

6. Savo patirtim apie projekto veiklos rezultatus, pasitaikiusias nesėkmes ir naujas galimybes dalinsimės su draugais, tėvais, kitomis mokyklomis ir mikrorajono gyventojais.

II.    Kito  mokyklos pasirinkto rodiklio gerinimo veiksmai:

Mokinių ir mokytojų mobilumas

Ugdymo turinio inovacijos

(pateikite kokias ugdymo inovacijas taikysite, kokio rezultato siekiate ir kaip vertinsite pasiektus rezultatus)

 

Veikla

Laukiamas rezultatas

Vertinimo formos / būdai

1.Inicijuosime ir organizuosime svarbią, patrauklią ir realiai įgyvendinamą mokyklos bendruomenės mobilumo skatinimo programą „Kelias į mokyklą“

 

 

 

 

 

2. Informuosime ir šviesime bendruomenę apie judėjimo pėsčiomis naudą sveikatai ir poveikį aplinkai.

Pasieksime, kad dauguma mokinių, mokytojų ir tėvų bent dalį kelio į mokyklą eitų pėsčiomis.

Dalis mokytojų ir mokinių susitars į mokyklą važiuoti vienu automobiliu, o iš pamokų dauguma jų eis pėsčiomis

Judant gryname ore sustiprės fizinė ir emocinė bendruomenės narių būklė.

Sumažės praleistų pamokų ir nedarbo dienų rodikliai.

Kt.

 

 

Fiksuosime ir analizuosime statistinius keliavimo į mokyklą pokyčius (kiek žmonių eina pėsčiomis, kiek kilometrų nueina, kiek laiko būna gryname ore).

Atliksime kiekybinį (nueito kelio (km), degalų sąnaudų (l), išmetamų dujų, išleidžiamų pinigų (Lt)) sąnaudų ir išlaidų pokyčio tyrimą.

Analizuosime statistinius mokyklos nelankymo ir nedarbingumo pažymų dėl ligos duomenis.

Mūsų tyrimų išvadas komentuos ir papildys profesionalūs Ukmergės Visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Organizuosime diskusiją „ Kas pasikeitė pradėjus daugiau vaikščioti pėsčiomis“.

 

 Iniciatyvos skirtos moksleivių įtraukimui į vietos bendruomenės kūrimą

(pateikite kokias veiklas įgyvendinsite, kokio rezultato siekiate ir kaip vertinsite pasiektus rezultatus)

 

Veikla

Laukiamas rezultatas

Vertinimo formos / būdai

Mokiniai siūlys idėjas ir veiklas.

3-4 klasių mokiniai atliks tyrimą „ Kiek žingsnių iki tavo mokyklos“.

5-6 klasių mokiniai per lietuvių  ir užsienio kalbų, dorinio ugdymo ir žmogaus saugos pamokas dalyvau konkurse („Sukurk šūkį su žodžiu „judėk“).

7 klasių mokiniai  matematikos ir informacinių technologijų pamokose atliks statistinius tyrimus „Kaip keliaujame į mokyklą“.

8 klasių mokiniai (pagal mokyklos netradicinio ugdymo veiklos planą) per Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitę paruoš plakatus „Judėjimas – gyvybė“ ir  organizuos plakatų parodą - konkursą.

Mokiniai dalyvaus, pakvies draugus ir tėvelius į sveikatos stiprinimo ir propagavimo renginį – eitynes miesto  gatvėmis ir šventę miesto stadione.

 

Mokiniai supras savo atsakomybę už asmeninę sveikatą ir aplinkos taršą.

 

Pagerės mokinių žinios ir praktiniai gebėjimai (kalbiniai, matematiniai, informacinio raštingumo, kūrybiniai).

 

Pagerės mokinių komunikaciniai, kultūriniai ir analitinio mąstymo ir pokyčių prognozavimo gebėjimai.

 

Visi mokiniai patirs mokymosi bendradarbiaujant sėkmę. Padidės jų mokymosi motyvacija.

 

Bendruomenė supras judėjimo naudą žmogui.

Susipažins šeimos, vaikai sportuos drauge su tėvais, pagerės santykiai ir mokyklos mikroklimatas.

Grupių diskusijose bus parengtas konkrečių pasiūlymų sąrašas bendrai veiklos programai.

Eidami pėsčiomis, mokiniai atidžiai skaičiuos žingsnius.

Kalbų ir kiti mokytojai mokinius vertins paskatinimais, padėkomis ir kaupiamaisiais balais.

Mokinių darbai (statistinės lentelės, diagramos ir pristatymas) bus vertinamas pagal matematikos ir IT standartą.

Mokiniai raštu užpildys „Veiklos įsivertinimo lapą“ (su konkrečiais rodikliais).

Plakatų parodos nugalėtojus išrinks jungtinė dailės mokytojų ir mokinių komisija. Prizininkams bus įteiktos padėkos.

Įvertinsime, kuri dalis mokyklos bendruomenės dalyvavo renginyje, kelių sporto rungčių varžybos buvo organizuotos.

Mokiniai, rengdami straipsnį mokyklos interneto tinklapiui, ims interviu iš renginio organizatorių, dalyvių ir stebėtojų. Nuomonių reitingas bus paskelbtas tinklapyje.

 

Viešinimo planas (pateikite kokias viešinimo priemones naudosite pristatant vykdomas veiklas) 

 

1.      Skelbimai ir pranešimai plakatuose, Tamo dienyne ir interneto tinklalapyje.

2.      Lankstinukų padalinimo bendruomenėje akcija.

3.      Neformalaus ugdymo dieną bendruomenės eitynėse ir šeimų sporto šventėje miesto stadione dalyviai bendraus žodžiu, bendradarbiaus komandose, stebės ir matys vieni kitus.

4.      Straipsniai rajono spaudoje.

5.      Konferencija, dalyvaujant socialiniams partneriams ir kitoms mokykloms „Į mokyklą pėsčiomis. Kam to reikia?“

             

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt