Projektai

 

Apie projektą

Projekto santrauka

Inicijuodama Erasmus+ projektą „Usus magister est optimus.- Cicero. (Patirtis – geriausia mokytoja)“ Ukmergės Dukstynos mokykla siekia įgyvendinti strateginį mokyklos tobulinimo tikslą, atitinkantį nacionalinės programos „Lietuva 2030“ prioritetus, – saugioje daugiakultūrėje aplinkoje ugdyti kompetentingą mokyklos bendruomenę, gebančią mokytis visą gyvenimą, suprasti ir valdyti edukacinius pokyčius europinės švietimo dimensijos kontekste.

Projekto tikslas – Ukmergės Dukstynos mokykloje pagerinti mokymo kokybę ir mokinių pasiekimus tikslingai stiprinant pedagogų informacinio raštingumo kompetenciją ir gebėjimą kūrybiškai organizuoti suasmenintą mokinių ugdymą(si).

Projekto uždaviniai: 1. (iki projekto) Pagerinti pedagogų bendrąsias projektinio darbo ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas. 2. (projekte) Dalyvaujant Sistema Practices s.l (ESMOVIA), NEW HORIZONS, CCIF Cyprus ir EDU4YOU mokymo centrų organizuojamuose europinio mobilumo mokymuose, pagerinti pedagogų informacinį raštingumą ir gebėjimą kūrybiškai taikyti aktyvų suasmenintą mokymąsi skatinančius metodus. 3. (projekte ir jam pasibaigus) Pagerinti pedagogų kalbinę kompetenciją, kūrybiškai dalintis ir perimti pažangią europinę pamokos vadybos ir komandinės veiklos patirtį.

Projekte dalyviai įgis žinių apie mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą skatinančius ugdymo metodus, naujas mokymo priemones ir IKT galimybes; planingai taikys aktyvaus mokymo metodus, kurie leis sutrumpinti ir pagerinti mokinių suasmeninto išmokimo ir į(si)vertinimo procesus klasėje, ir tai darys teigiamą poveikį ugdytinių pažangai ir pasiekimams. Pedagogai patobulins projektinės ir komandinės veiklos, tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžius, nuostatas pripažinti ir gerbti žmogaus etninę ir socialinę kilmę, pasaulėžiūrą, kultūrą, kt. Mokykla susipažins, kaip kūrybiškai individualizuojamas ir skatinamas savivaldus visų mokinių mokymasis, ką turi žinoti ir gebėti mokytojas mokydamas mokinius, turinčius individualių ir/ ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekto metu bus tinkamai (įskaitant bendravimą užsienio kalba) pristatyta mūsų patirtį (pilietiškumo ugdymo, kolegialaus sprendimų priėmimo, mokymosi visą gyvenimą, kt.), sustiprės mokyklos ir Lietuvos įvaizdis Europos kontekste, keisis mūsų tautiškumo, pilietiškumo, europinės dimensijos suvokimas, susirasime partnerių ilgalaikiam profesionaliam bendravimui ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt