••• Grįžti

 

 

„Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas“ 2017-2019

 

Projekto dienoraštis

2017 metai

Veiksmų programos priemonė: 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas.

Projekto pavadinimas: „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas" 2017-2019

Projekto tikslas – pagerinti pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos (rašymo) pasiekimus stiprinant pedagogų IKT taikymo, grįžtamojo ryšio (GR) ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) teikimo kompetencijas atnaujintose virtualiose aplinkose.

Projekto uždaviniai. Penkiose Ukmergės rajono mokyklose atnaujinti IKT bazę ir įdiegti virtualiąją ugdymo(si) aplinką „Eduka klasė“. Patobulinti pedagogų kvalifikaciją ir paskatinti motyvaciją dirbti virtualioje ugdymo(si) aplinkoje. Planingai ir tikslingai taikyti virtualią aplinką "Eduka klasė" pradinio ugdymo programos klasėse.

Laukiami projekto rezultatai. Projekto metu penkios projekto mokyklos bus aprūpintos kokybiškais kompiuterizuotų mokymosi vietų komplektais, o įdiegiant virtualią ugdymo(si) aplinką 30 pedagogų dalyvaus specialiuosiuose darbo „Eduka klasėje" ir bendrųjų įgūdžių tobulinimo mokymuose ir patobulins IKT taikymo, skaitmeninio raštingumo, lyderystės mokymuisi ir profesinės komunikacijos virtualioje aplinkoje  kompetencijas. Taikydami virtualiąją aplinką „Eduka klasė“ ugdymo procese visų projekto mokyklų pradinių klasių mokytojai bus individualiai ir reguliariai konsultuojami kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo ir IKT taikymo mokant(is) srityse, virtualiose ugdymo(si) aplinkose planingai taikys aktyvaus mokymo(-si) ir vertinimo metodus, kurie leis sutrumpinti ir pagerinti pradinių klasių mokinių suasmeninto išmokymo ir (įsi)vertinimo procesus klasėje, ir tai darys teigiamą poveikį ugdytinių pažangai ir pasiekimams mokantis lietuvių kalbos.

Gautas finansavimas. 94 057,90 €

2018 ir  2019 metai

1.      Projekto lėšomis mokykloje  įrengėme puikų informacinių technologijų kabinetą – mūsų „Eduka klasę“. Įsigijome 26 planšetinius kompiuterius mokiniams ir mokytojui, planšečių įkrovimo dėžę, interaktyvią lentą, projektorių, garso sistemą ir interaktyvų stalą. Projektui įsibėgėjus – papildomai gavome blue-bot tris edukacinių robotų komplektus: „bitutes“, pakrovimo stoteles, kilimėlius 

2.      Mūsų mokytojos aktyviai dalyvavo bendrųjų įgūdžių mokymo programoje, skirtoje pradinio ugdymo pedagogų skaitmeninio raštingumo ir naudojimosi šiuolaikinėmis technologijomis, e-šaltiniais ir aplinkomis gebėjimų tobulinimui.

      Bendrųjų įgūdžių mokymo programoje tobulino asmeninę pedagoginę lyderystę mokymuisi, kūrybiškumą ir gebėjimą valdyti stresą dirbant virtualiose aplinkose. Mokytojoms nuolat talkino projekte dirbusi kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) konsultantė – mokytojų mentorė, kuri dvejus metus kontaktiniu (kartais lankantis pamokose) ir virtualiu (nuolat ir tikslingai bendraujant Eduka klasės platformoje) būdu mokė kolege paveikių skaitymo ir rašymo, pažangos stebėjimo, kolegialaus mokymosi ir veiklos apmąstymo strategijų.

      Stažuotėje į konsultuojančią mokyklą sužinojome, kaip Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje įgyvendinamas „Skaitmeninių pokyčių projektas“, kurio metu programavimo elementų mokomasi nuo 1-os klasės įvairių dalykų pamokose ir neformaliojo švietimo būreliuose.

3.       „EDUKA klasės“ aplinka - tai skaitmeniniai vadovėlių komplektai, metodinės rekomendacijos, interaktyvios užduotys diferencijuotos pagal vaikų gebėjimus, vertinimo įrankis „EDUKA dienynas“ kiekvieno mokinio pažangai stebėti, į(si)vertinti, numatyti tobulinimosi kryptis. Mokytis lietuvių kalbos „Eduka klasėje pradinukams labai patinka. Ypač tada, kai pamokose dirba du pdagogai – pradinio ugdymo mokytoja ir informacinių technologijų – IKT konsultantė.

 

2019 m. gruodis

Projekte dalyvavusių Ukmergės Dukstynos mokyklos

pradinių klasių mokinių

lietuvių kalbos pasiekimų NMPP vertinimo

duomenų analizė

Dalyvaudami projekte „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas", planavome, kad penkių projekte dalyvaujančių Ukmergės r. mokyklų mokiniai edukaciniu aspektu:

-       turės galimybę išmokti gerai skaityti ir rašyti, o kartu ugdysis gebėjimą pasitelkti mobiliąsias ir kompiuterines technologijas veiksmingam visų dalykų mokymuisi, įgys pradinius skaitmeninius gebėjimus, būtinus visaverčiam gyvenimui žinių visuomenėje.

-       per dvejus metus Dukstynos mokyklos mokinių lietuvių kalbos pasiekimai pateks į  pirmąjį vertinimo skalės ketvirtadalį,

Pažangos palyginimui naudojome išorinių duomenų šaltinius:

1.      Nacionalinio 4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2017 m. mokyklų ataskaitas.

2.      Nacionalinio 2 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. mokyklų ataskaitas.

Projekto veiklose dalyvavusių mokinių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų pokytis per dvejus metus apskaičiuotas palyginus 2017 m. ir 2019 m. lietuvių kalbos pasiekimų aspektus: gebėjimą interpretuoti tekstą, vertinti tekstą, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (AMG) bei raštingumą; t. y., tuos aspektus, kurie geriausiai atitinka planuotus projekto tikslus.

Mes nuoširdžiai džiaugiamės, kad apibendrinta keturių vertintų aspektų reikšmė yra 81,55, ir mūsų mokinių pasiekimai atitinka I vertinimo skalės ketvirtadalį.

Iš pateiktų duomenų darytina išvada, kad planuoti projekto tikslai pasiekti. Ukmergės Dukstynos mokyklos mokinių lietuvių kalbos pasiekimai patenka į pirmąjį vertinimo skalės ketvirtadalį. Nuoseklus IKT integravimas formuojant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus skatino mokinių smalsumą, norą savarankiškai pasirinkti priemones ir darbo būdus, darė teigiamą poveikį mokymosi motyvacijai. Socialiniu aspektu, taikydami IKT mokiniai mokėsi sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, komentuoti savo veiksmus, ieškoti, apibendrinti ir pristatyti informaciją, ugdėsi saugaus ir korektiško realaus ir virtualaus bendravimo įgūdžius. Kultūriniu aspektu, IKT integravimas pamokose leido sukurti tokias komunikacijos formas ir mokymosi aplinką, kurioje mokiniai patirtiniu būdu išmoko atpažinti linijų, spalvų, šrifto komponavimo bei piešinių, schemų, nuotraukų, garsų derinimo principus. Darytina išvada, kad projekto mokyklų pradinių klasių mokiniai sėkmingai mokėsi pamokose naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis aplinkomis, ir tai padarė teigiamą poveikį jų bendriesiems ir dalykiniams gebėjimams bei skaitymo ir rašymo pasiekimams.

Projektas baigėsi...

Projektas tęsiamas...

P.S. 2001 m. Steve‘as Jobsas, „Apple“ įkūrėjas, yra prisipažinęs, kad išmainytų „visas savo sukurtas technologijas į vieną popietę su Sokratu“. Po dvejų sėkmingų metų projekte mes sakome, kad nieko nereikia mainyti. Ir mokiniams, ir mokytojams reikia technologijų, o dar labiau reikia norinčių augti mokinių ir gebančių juos ugdyti mokytojų.

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt