••• Grįžti

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės komisija

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

SOCIALINĖ VEIKLA

Socialinė veikla, siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis, pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis.

5-6 kl. – 5 val. per mokslo metus.

7-10 kl. – 10 val. per mokslo metus.

Socialinė veikla fiksuojama individualiame mokinio veiklos apskaitos lape ir klasės dienyne: „įskaityta“ – jeigu yra užfiksuotas bent minimalus valandų skaičius, „neįskaityta“ – jeigu užfiksuota mažiau socialinės veiklos valandų.

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIS

Klasėje (grupėje) dirbantys mokytojai ir klasių auklėtojai derina namų darbų apimtį ir kontrolinių darbų laiką.

Mokiniams per dieną negali būti skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.

Mokiniai, besimokantys ar baigę dailės, muzikos, sporto krypties neformaliojo švietimo įstaigas, tėvų prašymu atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokyklos nustatyta tvarka atsiskaito už dalyko programą. Nuo pamokų atleisti mokiniai turi būti mokykloje (pvz., skaitykloje, sporto, aktų salėse, kt.), jei tėvai nesutinka būti atsakingi už vaikų saugumą.

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt